0 0 0
0
0
STANOVY organizácie SPOSA Tlačiť E-mail

STANOVY

Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom

Článok 1.

Názov

1) Spoločnost' na pomoc osobám s autizmom (d'alej len skratka-SPOSA, ktorá sa bežne používa navonok a v právnych vzt'ahoch).
2) SPOSA je občianske zduženie založené podl'a Zák.č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 2.

Sídlo

Sídlo SPOSA je na Galandovej ulici č. 7, 811 06 Bratislava. (pozri aj Dodatok č.2)

Článok 3.

Cieľ činnosti

1) SPOSA je samostatný právny subjekt.
2) SPOSA je dobrovol'né zduženie občanov, ktorí sa združili za účelom zastupovania záujmov detí, mládeže a dospelých postihnutých autistickým syndrómom.
3) Ciel'om SPOSA je presadzovanie a podpora všetkých opatreni, ktorých ciel'om bude zlepšenie kvality života autizmom postihnutých jedincov.

Článok 4.

Spôsoby uskutočňovania ciel'a

1) SPOSA vyvíja informačnú a osvetovú činnost' o problematike autizmu zameranú na rodinných príslušníkov, odbornú i laickú verejnost' formou prednášok, seminárov, publicistickej činnosti, spolupráce s masmédiami a pod.
2) SPOSA vydáva odborné publikácie s tematikou autizmu pre d'alsie vzdelávanie odborníkov i laickej verejnosti.
3) SPOSA spolupôsobí pri zriad'ovani špecializovaných predškolských, školských a mimoškolských zariadení.
4) SPOSA poskytuje prostredie na reklamu, ktorej ciel'om je zhromaždenie finančných prostriedkov určených k plneniu jej ciel'ov.
5) SPOSA organizuje stretnutia rodin na spoločenských, kultúmych a športových podujatiach a poskytuje im príležitost' k výmene skúseností a vzájomnej pomoci.
6) SPOSA vyvíja verejnoprospešnú činnost' na úseku humanitnej pomoci, osvety a poradenstva podl'a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
7) SPOSA prostredníctvom bankového nepodnikatel'ského účtu financuje odbornú, organizačnú, vzdelávaciu, rekreačnú, rehabilitačnú a športovú činnost' vykonávanú deťmi SPOSA alebo inými osobami v prospech SPOSA.

8) SPOSA organizuje a financuje vzdelávanie a stážové pobyty odborníkov a členov SPOSA, ako aj účast' na odborných autistických kongresoch, seminároch, prednáškach a pod.
9) SPOSA pomáha zabezpečovat' vzdelávanie, odbornú praktickú prípravu osôb postihnutých autizmom.
10) SPOSA pomáha osobám postihnutým autizmom k ich spoločenskej integrácii a zvyšovaniu miery ich samostatnosti.
11) SPOSA napomáha k vytváraniu sebestačných komunít osôb postihnutých autizmom alebo k vzniku zariadení sociálnych služieb pre takéto osoby, prípadne spolupracuje so vzniknutými subjektami s takouto náplňou činnosti.
12) SPOSA pôsobí v oblasti:
a) ochrany ľudských práv osôb postihnutých autizmom,
b) ochrany a podpory zdravia a vzdelávania osôb postihnutých autizmom,
c) podpory športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých autizmom,
d) poskytovanie sociálnej pomoci občanom postihnutých autizmom.
13) SPOSA organizuje poradenskú činnost', terapiu a rehabilitáciu pre osoby s autizmom a ich rodiny.
14) SPOSA pôsobí v oblasti sociálnej pomoci v zmysle zák. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, a to sociálnou prevenciou (predchádzaním a zabraňovaním príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu občana) pre maloletých občanov s poruchami správania a plnoletých občanov s t'ažkým zdravotným postihnutím a občanov s nepriaznivým zdravotným stavom spočívajúcej vo forme vyhl'adávacej, rehabilitačnej, nápravnej a resocializačnej činnosti a organizovania výchovno-rekreačných táborov, pričom jednotlivé činnosti sú zamerané na:
a) vyhl'adávacia činnost' na vyhl'adávanie maloletých s poruchami správania a občanov, ktorí potrebujú pomoc SPOSA,
b) nápravná činnost' na dosiahnutie pozitívnej zmeny v konaní postihnutého občana
autizmom s ciel'om zmiernit' alebo prekonat' jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu, ktorú nemôže z objektívnych alebo zo subjektívnych dôvodov zmiemit' alebo prekonat' sám ani s pomocou rodiny; táto činnost' obsahuje aj výchovné usmerňovanie najmä s ciel'om odstránit' nedostatky vo výchovných pomeroch maloletého občana postihnutého autizmom,
c) rehabilitačná činnost' na obnovu najvyššie dosiahnutel'ného individuálneho stupňa
osobnostného vývinu, fyzickej výkonnosti a pracovnej výkonnosti občana postihnutého autizmom,
d) resocializačná činnost' na postupy prevýchovy občana postihnutého autizmom zameraná na zmiernenie, prekonanie a zabránenie opakovania dlhodobo pretrvávajúcej hmotnej alebo sociálnej núdze s ciel'om zapojit' takéhoto občana do života v prirodzenom prostredí,
e) organizácia výchovno-rekreačných táborov pre deti postihnuté autizmom, občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi, s poruchami správania, s t'ažkým zdravotným postihnutím, v náhradnej starostlivosti.

Článok 5.

Členstvo

1) Členstvo v SPOSA vzniká na základe prvej úhrady ročného členského príspevku.
2) Osobe s autizmom do dovŕšenia 18 roku života vzniká členstvo automaticky dňom zaplatenia prvého ročného členského príspevku jeho zákonným zástupcom. Uvedené sa týka aj osôb s autizmom po dovŕšení 18 roku života v prípade, že takáto osoba nemá spôsobilost' na právne úkony alebo je plne invalidizovaná, že tieto osoby sú oslobodené od platenia členských príspevkov.
3) Členmi SPOSA sa môžu stat':
rodina diet'at'a s autizmom, osoby s autizmom, odborníci, ktorí chcú podporovat' záujmy postihnutých autizmom, iné fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem podporovat' prácu SPOSA.
4) Zaplatenie členského príspevku je zároveň vyjadrením súhlasu so Stanovami a programom SPOSA.
5) Členstvo sa končí:
dobrovol'ným vystúpením, ktoré oznámi písomne predstavenstvu, úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby, vylúčením z vážnych dôvodov, o ktorých rozhoduje členská schôdza, pričom predstavenstvo písomne informuje člena, zánikom združenia, vyčiarknutím zo zoznamu podl'a čl. 5 ods. 7.
6) Voči rozhodnutiu predstavenstva o vylúčení zo združenia môže dotknutý člen v zmysle § 15 zák. č. 83/1990 Zb. požiadat' o súdnu ochranu t.j. požiadat' príslušný súd o preskúmanie rozhodnutia predstavenstva v lehote do 30 dní odo dňa, ked' sa o ňom dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov.
7) Členstvo spočíva v prípade, ked' člen za príslušný kalendámy rok nezaplatí členský príspevok, t. zn., že člen nemoze v tomto období uplatnovat' svoje práva člena resp. nebude môct' poberať výhody poskytujúce SPOSA. Doba spočívania členstva môže byt' najdlhšie 3 roky bez prerušenia. V prípade, že členstvo spočíva 3 roky, zaniká členstvo automaticky, pričom predstavenstvo následne vyčiarkne takúto osobu zo zoznamu členov združenia k 31. decembru.


Článok 6.


Práva a povinnosti členov


1) Člen má právo:
zúčastnovat' sa podujatí usporiadaných združením, zúčastnit' sa na rokovaní predstavenstva v časti rokovania, v ktorom sa prejednávajú jeho návrhy, podnety a pripomienky, zúčastnovat' sa členských schôdzí, má aktívne (volit') a pasívne (byt' volený) volebné právo, pokiaľ dosiahol vek 18 rokov.
2) Člen má povinnost':
dodržiavat' Stanovy SPOSA, riadne vykonávať všetky prijaté funkcie v združení, chránit', opatrovat' a zvel'ad'ovat' majetok združenia, riadne a včas platiť členské príspevky a poplatky, na ktoré sa zaviazal.

Článok 7.

Členské príspevky

1) O výške členského príspevku na príslušný kalendárny rok rozhoduje predstavenstvo.
2) Výška členského príspevku môže byt' diferencovaná pre právnické osoby, ktoré sú členmi SPOSA, vrátane regionálnych občianskych združení SPOSA.
3) Osamelí rodičia, osoby čiastočne invalidné a študenti platia polovicu určeného členského príspevku.
4) Osoby uvedené v čl. 5 ods. 2 sú oslobodené od členského príspevku.
5) V odôvodnených prípadoch môže predstavenstvo členský príspevok čiastočne alebo úplne odpustit'.

Článok 8.

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:


Členská schôdza
Predstavenstvo
Dozorná rada

Článok 9.

Členská schôdza

1) Členská schôdza je najvyšší orgán SPOSA.
2) Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo aspoň jeden krat v kalendárnom roku. Zvolanie členskej schôdze vykoná predstavenstvo písomne formou pozvánky, v ktorej uvedie navrhovaný program. Členská schôdza je zvolaná za podmienky, že pozvánky sú doručené každému členovi SPOSA s tým, že sa doručuju len osobám, ktoré dosiahli vek 18 rokov. Zákonným zástupcom dieťaťa - členom SPOSA sa doručuje len jedna pozvánka. Pozvánka sa nedoručuje členom, ktorým členstvo spočíva.
3) Predstavenstvo je povinné zvolat', spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, členskú schôdzu na základe písomnej žiadosti najmenej 1/3 členov SPOSA. Do tohto podielu žiadatel'ov o zvolanie členskej schôdze sa nezapočítavajú členovia so spočívajúcim členstvom a z rodičov - zákonných zástupcov sa započítava len jeden člen. Predstavenstvo je povinné v tomto prípade zvolat' členskú schôdzu najneskoršie do 20 dní od doručenia žiadosti. Žiadost' o zvolanie členskej schôdze nemusí byt' odôvodnená.
4) Členskú schôdzu môže zvolat' aj dozorná rada v prípade zistenia závažných nedostatkov v činnosti predstavenstva, zníženia počtu členov predstavenstva na dvoch alebo v prípade nečinnosti predstavenstva vo veci zvolania členskej schôdze podl'a odseku 3.
5) Každá zvolaná členská schôdza je uznášania schopná.
6) Členská schôdza rozhoduje formou uznesení. Uznesenia sa prijímajú hlasovaním, a to verejným alebo tajným. 0 spôsobe hlasovania, a to aj vrátane kombinovaného hlasovania, rozhoduje členská schôdza na začiatku členskej schôdze pred schválením jej programu.
7) Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov, pričom platí zásada, že každý člen predstavuje jeden hlas v nasledovnom:

schval'ovat' stanovy SPOSA a ich zmeny, s výnimkou ked' o sídle SPOSA rozhoduje predstavenstvo a s výnimkou pri zapísaní alebo vyčiarknutí organizačnej jednotky rozhoduje predstavenstvo
volit' a odvolávat' predstavenstvo a dozornú radu resp. ich jednotlivých členov

schval'ovat' účtovnú závierku za predchádzajúci hospodársky rok a rozpočet na príslušný rok
ukladat' úlohy predstavenstvu a dozornej rade
schval'ovat' program členskej schôdze
volit' zapisovatel'a členskej schôdze, predsedajúceho členskej schôdze a overovatel'ov zápisnice členskej schôdze
volit' skrutátorov členskej schôdze pri vol'bách do orgánov SPOSA
schval'ovat' vstup alebo vústup občianskeho združenia SPOSA do únie alebo zväzu občianskych zdužení, ako aj iných združení právnických osôb
rozhodovat' o vylúčení člena z občianskeho združenia SPOSA.
8) Právnickú osobu zastupuje na členskej schôdzi ňou poverený zástupca.
9) Splnomocnenia na zastupovanie fyzických osôb sú neprípustné.
10) Členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov zo všetkých členov SPOSA, ktorí dosiahli vek 18 rokov a majú spôsobilost' na právne úkony v nasledovnom:
schval'ovat' zánik občianskeho združenia SPOSA
schval'ovat' likvidátora resp. likvidátorov pri zániku SPOSA.
11) Pri rovnosti hlasov nie je uznesenie schválené.

Článok 10.

Predstavenstvo

1) Predstavenstvo je kolektívnym štatutárnym zástupcom občianskeho združenia SPOSA.
2) Predstavenstvo sa skladá najmenej z troch členov a najviac zo siedmych členov, ktorí sú volení členskou schôdzou na obdobie dvoch rokov, a síce z predsedu, podpredsedu a jedného až piatich členov. Celkový počet členov predstavenstva nesmie počas volebného obdobia klesnút' pod troch členov. V takomto prípade zvolá volebnú členskú schôdzu dozorná rada do 30 dní od vzniku uvedenej skutočnosti.
3) Predstavenstvo si volí zo svojich radov predsedu a podpredsedu predstavenstva, ktorí sú potom aj predsedom a podpredsedom občianskeho združenia.
4) Vol'ba predsedu a podpredsedu predstavenstva prebehne v priebehu volebnej členskej schôdze s tým, že predstavenstvo oznámi účastníkom členskej schôdze výsledky volieb predsedu a podpredsedu občianskeho združenia.
5) Predstavenstvo si samo určuje plán svojich zasadnutí. Každý člen predstavenstva obdrží plán zasadnutí s uvedením termínu a miesta zasadnutia. Neplánované zasadnutie predstavenstva je možné zvolat' výlučne len formou písomného pozvania podpísaného predsedom predstavenstva alebo podpredsedom.
6) Predstavenstvo je uznášania schopné, ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia.
7) Predstavenstvo rozhoduje formou uznesení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov predstavenstva.
8) Zo zasadnutia predstavenstva sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo podpredseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva ako overovatel' zápisnice.
9) V prípade, že niektorý člen predstavenstva nesúhlasí s prijatým uznesením predstavenstva a trvá na dôvodoch svojho nesúhlasu, zapíše sa zápis na jeho žiadost' a dôvody jeho nesúhlasu s prijatým uznesením s tým, že fakticky ich sám formuluje. Ak mu predstavenstvo z akéhokoľ'vek dôvodu neodpovie, je oprávnený podat' z dôvodu porušenia stanov st'aznost' dozornej rade.
10) Spôsob hlasovania o uzneseniach predstavenstva si predstavenstvo určí.
11) Písomné právne úkony podpisujú spolu najmenej dvaja členovia predstavenstva, pričom jedným z nich musí byt' predseda alebo podpredseda predstavenstva.
12) Predseda predstavenstva zastupuje navonok občianske združenie SPOSA voči tretím osobám, a to ako jeho predseda.
13) Podpredseda predstavenstva zastupuje predsedu predstavenstva v čase jeho neprítomnosti na území SR alebo počas jeho pracéneschopnoti alebo dovolenky.
14) Predstavenstvo priamo vykonáva spravovanie občianskeho združenia vo všetkých oblastiach.
15) Predstavenstvo určuje úlohy a funkčnú náplň ostatným trom až piatim členom predstavenstva.
16) Predstavenstvo vedie evidenciu všetkých členov SPOSA.
17) Predseda alebo podpredseda predstavenstva zabezpečujú, aby jedno vyhotovenie zápisnice z členskej schôdze a zo zasadnutia predstavenstva bolo odovzdané dozornej rade.
18) Funkcia člena predstavenstva zaniká okrem uplynutia funkčného obdobia, odvolania členskou schôdzou a jeho smrti aj písomným oznámením člena predstavenstvu, že ukončuje výkon svojej funkcie. Oznámenie zároveň doručí dozornej rade na vedomie. Výkon funkcie končí dňom doručenia oznámenia predstavenstvu.

Článok 11.

Dozorná rada

1) Dozorná rada je nezávislý orgán, zodpovedá sa iba členskej schôdzi.
2) Dozorná rada sa skladá z troch členov, ktorí sú volení členskou schôdzou na 2 roky.
3) Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady. Výsledok vol'by oznámi okamžite volebnej členskej schôdzi.
4) Predseda dozornej rady sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva bez hlasovacieho práva. Dostáva tiež plán zasadnutí predstavenstva a vzt'ahuje sa na neho ustanovenie čl. 10 ods. 5.
5) Dozorná rada kontroluje dodržiavanie stanov, evidenciu členov, platenie členských príspevkov, plnenie uznesení členskej schôdze a predstavenstva a hospodárenie občianskeho združenia.
6) Zvlášt' kontroluje čerpanie finančných prostriedkov získaných z grantov alebo iných dotácií a spôsob ich vyúčtovania z pohl'adu ich prerozdelenia vo vzt'ahu k členskej základni.
7) Dozorná rada je oprávnená nahliadat' do všetkých dokladov účtovníctva, ako aj celej korešpondencie vedenej v mene občianskeho združenia SPOSA.
8) Zasadnutie dozornej rady zvoláva jej predseda na základe dozornou radou odsúhlaseného plánu zasadnutí.
9) Dozorná rada zasadá najmenej dvakrát v kalendárnom roku.
10) Dozorná rada sa vyjadruje k účtovnej závierke v správe pre členskú schôdzu, ktorá schval'uje účtovnú závierku.

11) Dozorná rada je uznášania schopná v nadpolovičnej väčšine, v ktorej prijímajú svoje uznesenia.
12) Člen dozomej rady nemôže byt' členom predstavenstva. Uvedené platí aj v prípade manželov a príbuzných v priamom rade.
13) Dozorná rada prijíma st'ažnosti na členov predstavenstva od všetkých členov občianskeho združenia, ktoré prešetruje a o výsledkoch šetrenia podá správu a návrhy na členskej schôdzi.
14)Vylúčenie člena z občianskeho združenia SPOSA je mozné vykonať len na návrh dozornej rady.
15) V prípade odvolania celého predstavenstva a následného nezvolenia nového predstavenstva členskou schôdzou, dočasne spravuje občianske združenie SPOSA s kompetenciami v zmysle článku 10 stanov, pričom však je povinné zvolat' d'alšiu členskú schôdzu za účelom zvolenia nového predstavenstva najneskôr do troch mesiacov. Táto povinnost' jej opakovane prináleží až do úspešného zvolenia nového predstavenstva v trojmesačných intervaloch.
16) Pre člena dozornej rady vo veci ukončenia výkonu funkcie platí ustanovenie článku 11 ods. 18 v plnom rozsahu.

Článok 12.

Hospodárenie združenia

1) Občianske združenie SPOSA je právnickou osobou, pričom svoj majetok využiva na plnenie svojich úloh a ciel'ov.
2) Finančné a hmotné prostriedky získava najmä prostredníctvom:
členských príspevkov, darov od právnických a fyzických osôb z tuzemska i zo zahraničia, výnosov z majetku občianskeho združenia,
výnosov z verejných zbierok, výnosov z lotérií a iných hier, dedičstva,
výnosov z organizovania kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských alebo športových akcií, dotácií zo štátneho rozpočtu, od vyšších územných celkov, od obcí alebo štátneho fondu,grantov,
prostredníctvom poukázania zákonom určenej percentuálnej výšky zo zaplatenej dane, príjmov z činnosti pri naplnovaní ciel'ov občianskeho združenia.
3) SPOSA môže vykonávat' podnikatel'skú činnost' v súlade s cieľmi združenia.
4) Prostriedky SPOSA môžu byt' použité len v súlade s ciel'om činnosti a na réžiu spravovania občianskeho združenia.
5) Členovia volených orgánov majú nárok na náhrady v zmysle právnych predpisov o cestovných náhradách.
6) Hospodárenie sa uskutočňuje podl'a schváleného rozpočtu a v zmysle právoplatných účtovných predpisov.
7) Za hospodárenie občianskeho združenia zodpovedá predstavenstvo.

Článok 13.

Organizačné jednotky

1) SPOSA vytvára svoje organizačné jednotky v jednotlivých regiónoch Slovenska na pomoc autistom.
2) Zabezpečuje koordináciu medzi týmito organizáciami navzájom a koordinuje prácu vo vzt'ahu k orgánom štátnej správy a s
3) SPOSA koordinuje aktivity svojich organizačných jednotiek vo vzt'ahu k organizáciám a projektom tretieho sektora.
4) Organizačná jednotka má právnu subjektivitu.
5) Organizačnými jednotkami SPOSA a ich štatutárnymi zástupcami sú:
SPOSA - KYSUCKE NOVE MESTO, predseda Mgr. Alena Zabkova, Clementisova 61, 02401 Kysucke Nove Mesto
SPOSA - MARTIN, predseda Peter Sufliarsky, Holeho 87, 036 01 Martin
SPOSA - BANSKA BYSTRICA, predseda PaedDr. Martin Golema, Kollarova 12, 974 01 Banska Bystrica
SPOSA - TRENCIN, predseda Mgr. Predanoczy Xenia, E. Starka 12, 91101Trencin
SPOSA - PRIEVIDZA, predseda Mgr. Eva Michalikova, 972 05 Sebedrazie 247
SPOSA - TRNAVA, predseda Sylvia Zahorova, Cajkovskeho 55,917 08 Tmava
SPOSA - KOMARNO, predseda Mgr. Matusova, Pevnostny rad 14, 945 01 Komamo
SPOSA - LEVOCA, predseda Lubica Moravekova, Klastorska 24/a, 054 32 Eevoca
SPOSA -KOSICE, predseda Mgr. Anna Uchnarova, Jasuschova 24, 040 11 Kosice

Článok 14.

Zánik združenia

1) Združenie zaniká:
dobrovol'ným rozpustenim,
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.
2) Ak zaniká združenie rozpustením, členská schôdza ustanoví likvidátora resp. likvidátorov.
3) Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia všetky pohl'adávky združenia.
4) Majetok združenia sa v prípade likvidácie použije výlučne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely.
5) Členská schôdza rozhodne, na ktoré občianske združenie bude prevedený likvidačný zostatok.

Článok 15.

Záverečne ustanovenia

1) Občianske združenie SPOSA je založené na dobu neurčitú, pričom Stanovy SPOSA boli registrované Ministerstvom vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90/9214.
2) Stanovy nadobúdajú platnost' a účinnosť dňom schválenia členskou schôdzou, a to dňa 29.3. 2003 pričom zároveň touto členskou schôdzou sa zrušujú Stanovy ,,Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom" registrované Ministerstvom vnútra SR dna 4.12. 1998.
Podpredseda občianskeho združenia SPOSA
Predseda občianskeho združenia SPOSA
Zmena stanov vzatá na vedomie, číslo spisu
JUDr. Oľga PLiŠŇÁKOVÁ riaditefka odboru
vnútorných vecí

Dodatok č.1

K stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom zaregistrovaných pod č. VVS/1-900/90-9214-4 zo dňa 22.5.2003.

Na základe Článku 9, Členská schôdza, ods.7 bod 1 a Uznesenia predstavenstva Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom zo dňa 13.10.2004, ktoré sa uznieslo na zmene sídla občianskeho združenia v súvislosti s prenájmom nových priestorov sa menia stanovy tohto občianskeho združenia a to v článku 2, Sídlo, ktorý znie: "Sídlo SPOSA je na Galandovej ulici č. 7, 811 06 Bratislava" a mení sa na znenie: "Sídlo SPOSA je na Lazareckej ulici č. 3, 811 08 Bratislava 1" Ostatné ustanovenia v uvedených stanovách ostávaju bez zmeny.
V Bratislave dňa 13.10.2004
Eva Trnačevičová
podpredseda SPOSA
Bc. Zuzana Tichá
predseda SPOSA
JUDr. Oľga PLISNAKOVA
riaditeľka odboru
vnútornych vecí

Dodatok č. 2

k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom zaregistrovanych MV SR pod č. VVS/1-900/9214

V súlade s Clánkom 9, ods.7, bod prvý Stanov SPOSA a uznesenia predstavenstva 6.1 z 13.9.2006 sa mení obsah Clánkov 2. a 13. ods.5 Stanov SPOSA tak, že tieto znejú nasledovne:

Clánok 2.

Sidlo

Sídlo SPOSA je na Nám. 1.mája č.1, 811 06 Bratislava.

Clánok 13.

Organizačné jednotky

5) Organizačnými jednotkami SPOSA a ich štatutárnymi zástupcami sú:
SPOSA - ZR, predseda Ing. Ivana Adamicova, Republiky 34, 010 01 Zilina
SPOSA-TRENCiN, predseda Jana Mertanova, L.Starka 12, 911 01 Trencin
SPOSA - PRIEVIDZA, predseda Jana Stankovi6ova, Uzka 2, 971 01 Prievidza
SPOSA - KOMARNO, predseda Alena Kajanova, Vodna 12/23, 945 01 Komarno
SPOSA - MARTIN, predseda Ing. Edita Sufliarska, Holleho 87, 036 01 Martin
SPOSA - LEVOCA, predseda Mgr. Janka Dolanska, Klastorska 24/a, 054 32 Levoca
SPOSA - TRNAVA, predseda Sylvia Zahorova, HIavna 17, 917 00 Trnava
SPOSA - KOSICE, predseda Mgr. Anna Uchnarova, Jasuschova 24,04011 Kosice
SPOSA - BANSKA BYSTRICA, predseda PaedDr. Martin Golema, Kollarova 12, 974 01 Banska Bystrica
SPOSA - NM, predseda Roman Uhrecky, Nove Mesto nad Vahom
SPOSA - Se, predseda Ivana Karvasova, Kunov, Senica
SPOSA - PE, predseda Jozef Mekys, ul. Generala Svobodu 1271, 958 01 Partizanske
SPOSA - NZ, predseda Erika Andova, Zdravotnicka 5, 940 51 Nove Zamky
SPOSA - Šaľa, predseda Annamaria Hakszerova, Janosikova 36, 927 01 Šaľa
SPOSA - Dunajska Streda, predseda Ing. Maria Lovasova, Renyska 8, 929 01 Dunajska Streda

Ostatné ustanovenia v uvedených stanovách zostávajú bez zmeny.
V Bratislave dna 13.9.2006

Bc. Zuzana Ticha
podpredseda SPOSA

Ing. Maria Stubnova
predseda SPOSAJUDr. Ol'ga PLISNAKOVA
riaditeľka odboru
vnútorných vecí

Dodatok č. 3

K Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom zaregistrovaných MV SR pod č. VVS/l-J

V súlade s Clánkom 9, ods.7, bod prvý Stanov SPOSA a uznesenia predstavenstva č.l z 31.5.2007 sa mení obsah Clánku 13 ods. 5 Stanov SPOSA tak, že tento sa doplňuje o nasledovnú organizačnú jednotku SPOSA:
ZIVOT S AUTIZMOM - LTK, občianske združenie, riaditeľ JUDr. Ivan Stubňa, 976 02 Motyčky č. 16
Ostatné ustanovenia v Stanovách SPOSA zostávajú bez zmeny.

V Bratislave dňa 31.5.2007

Bc. Zuzana Ticha
podpredseda SPOSA

Ing. Mária Stubňová
predseda SPOSA

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena stanov vzatá na vedomie dňa: 6.6.2007

JUDr. Oľga PLISNAKOVA
riaditeľka odboru
vnútorných vecí

Dodatok č. 4

k Stanovám Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom

zaregistrovaných MV SR pod č. VVS/1-900/90-9214-4

            V súlade s Článkom 9, ods.7, bod prvý Stanov SPOSA, uznesenia č. 1 členskej schôdze z 20.8.2009 a uznesenia predstavenstva č. 6 z 20.1.2009 sa mení:

-         obsah Článku 4 ods.14 tak,  že doterajšie znenie sa zrušuje a nové znie:

 

14)        SPOSA pôsobí v oblasti sociálnej pomoci tak, že môže poskytovať resp. poskytuje sociálne služby v zmysle DRUHEJ ČASTI „SOCIÁLNE SLUŽBY“ t.j. podľa § 11 až § 61 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 -    obsah  Článku 4 sa dopĺňa o ods.15, ktorý znie:

 

15)        SPOSA môže mať vo výpožičke, v nájme, podnájme alebo môže nadobudnúť do vlastníctva nebytové priestory a iné nehnuteľnosti.

-         obsah Článku 13 ods.5, ktorý sa doplňuje o nasledovnú organizačnú jednotku SPOSA:

·        Klub rodičov autistických detí v Nitre (KRAD), predseda Róbert Mikulášik, Kollárova 4, 949 01 Nitra

-         obsah Článku 13 ods.5, v ktorom sa menia údaje v organizačnej jednotke SPOSA –

TRENČÍN tak, že ich nové znenie je nasledovné:

·        SPOSA – TRENČÍN, predseda Renáta Holbová, Strojárov 750/4, 018 41 

Dubnica nad Váhom

Ostatné ustanovenia v Stanovách SPOSA zostávajú bez zmeny.

V Bratislave dňa 20.8.2009

      

          Bc. Zuzana Tichá                                                               Ing. Mária Štubňová

        podpredseda SPOSA                                                                predseda SPOSA

 

Posledná úprava ( 22.09.2009 )