ORGÁNY SPOSA

a) Členská schôdza OZ SPOSA
Všetci členovia občianskeho združenia, ktorí majú do dňa konania členskej schôdze uhradený členský príspevok pre príslušný rok, v ktorom sa členská schôdza koná.

b) Správna rada OZ SPOSA
Bc. Zuzana Tichá – predsedníčka Správnej rady
Mgr. Dajana Stančiaková – členka Správnej rady
Ing. Mária Štubňová – členka Správnej rady

c) Riaditeľ OZ SPOSA
JUDr. Ivan Štubňa, PhD.