Nárok na finančnú pomoc

Deti s diagnózou poruchy autistického spektra majú nárok na pomoc od štátu, no nie je automatická. Ich zákonný zástupca o ňu musí požiadať.

Rodičia s autistickým dieťaťom majú nárok na:

 • finančný príspevok na kompenzáciu
 • príspevok na opatrovanie (od dovŕšenia 6. roka života dieťaťa)
 • príspevok na osobnú asistenciu (od dovŕšenia 6. roka života dieťaťa)
 • nárok na predĺženie rodičovskej dovolenky z 3 na 6 rokov

 

NA ZÍSKANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA KOMPENZÁCIE BUDETE POTREBOVAŤ:


1. Žiadosť o finančný príspevok zo stránky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

NÁJDETE HO TU

TIP: O správnom vyplnení tlačiva sa poraďte s niekým, kto má skúsenosti, inak sa kvôli chybe môžete pripraviť o peniaze. Príklad: požiadate o príspevok na auto a zvolíte auto s automatickou prevodovkou. Na toto auto máte však nárok len vtedy, ak má ťažko zdravotná osoba vodičský preukaz. Máte nárok na auto bez automatickej prevodovky, ale keďže ste požiadali o automatiku, nárok bude zamietnutý.

 

2. Vyhlásenie o majetku zo stránky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)

NÁJDETE HO TU

VYSVETLENIE: Tlačivom preukazujete, či je hodnota vášho majetku nižšia ako 39 833 eur. Ak je vyššia, strácate na príspevok nárok. Za majetok sa považujú všetky hnuteľné aj nehnuteľné veci vo vašom vlastníctve a vo vlastníctve ŤZP osoby spolu s peňažnými úsporami. Pozor – za majetok sa nepovažuje nehnuteľnosť, v ktorej bývate, jej nevyhnutné zariadenie, ani vozidlo, ak ste ho získali vďaka finančnej kompenzácii.

 

3. Potvrdenie o príjme osoby s ŤZP a posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok

VYSVETLENIE: spoločne sa posudzuje príjem nezaopatreného dieťaťa a oboch rodičov, ktorí s ním žijú v domácnosti. Zráta sa príjem rodičov a vydelí troma. Pri opakovaných peňažných príspevkoch treba príjem každý rok v júli opakovane prehodnocovať

 

4. Lekársky nález na oficiálnom tlačive (príloha k zákonu 447/2008 Z.z.)

NÁJDETE HO TU

POZOR: Lekársky nález má vyplniť obvodný lekár a priložiť k nemu ďalšie správy z odborných vyšetrení, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.

 

Vyplnené tlačivá odovzdávate na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a čakáte na lekársky, sociálny a komplexný posudok.

Lekársky posudok obsahuje vyjadrenie o ťažkom zdravotnom postihnutí, miere funkčnej poruchy (peňažný príspevok sa priznáva len v prípade že je vyššia ako 50 percent) a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Sociálny posudok hodnotí sociálne dôsledky postihnutia.

Komplexný posudok zahŕňa obe predošlé posudky a navrhuje druh peňažného príspevku.

V prípade, že bol i niektoré z bodov v žiadosti zamietnuté, proti rozhodnutiu sa môžete odvolať. Ak to nepomôže, môžete sa obrátiť na súd.

Žiadosť o príspevok je možné podať na príslušnom úrade opakovane, ak sa zmení zdravotný stav jedinca, alebo situácia v rodine.

 

Na základe posudkov ÚPSVaR vydá/nevydá:

 

Preukaz ZŤP vás oprávňuje na uplatnenie zliav/oslobodenie od platenia:

 • cestovné lístky
  • autobusy
  • vlaky
  • MHD
 • služby mestského/obecného úradu
  • poplatok za daň z nehnuteľnosti
  • poplatok za vyhradené parkovanie

 

Predĺženie rodičovskej dovolenky

Na predĺženie rodičovskej dovolenky má právo rodič dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, vyžadujúci osobitnú starostlivosť.
Rozhodnutie/zamietnutie predĺženia vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe komplexného posudku.
Za základe vydaného posudku je zamestnávateľ povinný poskytnúť zanestnancovi rodičovskú dovolenku do dňa, v ktorokm dieťa dovŕši šiesty rok života. Rodič v tejto lehote poberá príspevok, no nesmie pracovať. Dieťa môže navštevovať materskú školu najviac na 4 hodiny denne.

 

Príspevok na osobnú asistenciu

Kto má nárok?
Osoba od 6 do 65 rokov s ťažkým zdravotným postihnutím (po 65 roku sa poskytuje aj naďalej, ak sa poskytoval aj pred tým)

Kto nemá nárok?
Ak zdravotne ťažko postihnutý poberá príspevok na opatrovanie alebo opatrovateľskú službu.

Aký je rozsah hodín poskytovanej osobnej asistencie?
Rozsah hodín osobnej asistencie, na ktoré má osoba ZŤP osoba nárok určuje komplexný posudok

Aká je výška príspevku na osobnú asistenciu?
Výška príspevku na osobnú asistenciu závisí od výšky rozdielu medzi príjmom ZŤP osoby a štvornásobkom sumy životného minima (životné minimum pre rok 2015 je 198,09 €/mesiac, štvornásobok je teda 792,36€).
Ak je príjem osoby s autizmom vyšší ako 792,36 eur (napríklad 1000 eur), odpočíta sa od neho štvornásobok životného minima (1000 – 792,36 = 207,64 eur).
Ak je tento rozdiel (207,64) nižší ako rozsah príspevku na osobnú asistenciu priznaného ZŤP osobe, výška konečného príspevku sa rovná rozdielu medzi týmito sumami.
Ak je tento rozdiel (207,64) vyšší ako rozsah príspevku na osobnú asistenciu priznaného ZŤP osobe, peňažný príspevok nebude priznaný. Sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie predstavuje 1,39 % sumy životného minima, v súčasnosti teda 2,75 € na hodinu.

Kto môže byť asistentom

 • ak má ZŤP osoba nárok na asistenciu v rozsahu najviac 4 hodiny denne: rodinný príslušníci (napríklad starí rodičia, súrodenci) do dosiahnutia jeho plnoletosti
 • rodič po dosiahnutí plnoletosti ŤZP osoby, najviac 4 hodiny denne a len pri vybraných činnostiach
 • iná plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony, ak je rozsah hodín osobnej asistencie najviac 10 hodín denne

Kto nemôže byť asistentom

 • rodič (do dosiahnutia plnoletosti ŤZP osoby)
 • osoba, ktorá dieťa prevzala do náhradnej starostlivosti
 • osoba, ktorú súd určil ako opatrovníka
 • rodinný príslušníci, ak má ZŤP osoba nárok na viac hodín osobnej asistencie ako 4 hodiny denne

 

Osobný asistent

Na vykonávanie osobnej asistencie nie je potrebná žiadna špecifická kvalifikácia. Rodiny si osobných asistentov väčšinou nájdu sami, prípadne s pomocou svojich známych alebo prostredníctvom rodičovských skupín a združení. Fungujú však aj agentúry, ktoré vedia rodine poskytnúť asistenta podľa jej potrieb.

Osobný asistent vykonáva činnosť na základe zmluvy uzavretej medzi rodičom dieťaťa/zákonným zástupcom dieťaťa a osobným asistentom.

VZOR ZMLUVY NÁJDETE TU

Povinnosti

 • registrácia na daňovom úrade
 • ak sa venuje osobnej asistencii popri zamestnaní, je povinný podať daňové priznanie a odviesť daň
 • ak sa venuje iba osobnej asistencii, závisí podanie daňového priznania od výšky jeho príjmu
 • ak zarobí ročne viac ako polovicu nezdaniteľnej časti dane, je povinný podať daňové priznanie

Peňažný príspevok sa vypláca na základe mesačného výkazu o odpracovaných hodinách osobnej asistencie, v ktorom sa uvádza celkový počet odpracovaných hodín v danom mesiaci. Ak sa hodiny nevyčerpajú v priebehu roka, nemožno ich presunúť do kalendárneho roka.

 

Príspevok na opatrovanie


Kto má nárok?

Osoba, ktorá opatruje osobu staršiu ako 6 rokov

 • rodič/zákonný zástupca
 • opatrovník osoby s ŤZP
 • príbuzní
 • osobe, ktorá opatruje ŤZP osobu a býva s ňou

 

Aká je výška príspevku?

Výška príspevku predstavuje 111,32 % sumy životného minima pri jednej ŤZP osobe a 148,42 % sumy životného minima, ak opatruje 2 a viac ťažko zdravotne postihnutých osôb.

Ak opatruje osobu s ŤZP, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školu na viac ako 20 hodín týždenne, predstavuje výška príspevku 98,33% sumy životného minima. Ak za týchto podmienok opatruje dve a viac osôb s ŤZP, výška príspevku je 139,15% sumy životného minima.

Ak opatruje osobu, ktorej sa poskytuje denná pobytová sociálna služba alebo navštevuje školu na viac ako 20 hodín týždenne, a zároveň osobu, ktorej sa denná pobytová služba neposkytuje alebo sa poskytuje najviac 20 hodín týždenne, predstavuje príspevok 144,71% sumy životného minima.

Osobe, ktorá poberá starobný, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% , výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok, sa poskytuje pri opatrovaní jednej osoby príspevok vo výške 46,38% sumy životného minima. pri opatrovaní dvoch a viacerých osôb vo výške 61,22% sumy životného minima.

Ak je príjem osoby s ŤZP vyšší ako 1,4 násobok sumy životného minima, výška príspevku sa zníži o sumu, ktorou príjem osoby s ŤZP prevyšuje príspevok. Ak je osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa, príspevok na opatrovanie sa zníži o sumu, ktorou príjem osoby s ŤZP prevyšuje trojnásobok sumy životného minima. 
Príspevok sa môže zvýšiť o 49,80 € mesačne, ak je opatrovanou osobou nezaopatrené dieťa (jedno alebo viac) a osoba, ktorá ho opatruje, nemá príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia.

Príspevok sa poskytuje aj vtedy, ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, má zamestnanie, avšak jej mesačný príjem nemôže prekročiť dvojnásobok sumy životného minima.

Príspevok sa poskytuje iba za dni, v priebehu ktorých osoba vykonávala opatrovanie. Na príspevok má nárok aj vtedy, ak si zvyšuje kvalifikáciu napríklad formou štúdia popri zamestnaní lebo formou externého štúdia a v čase svojej neprítomnosti zabezpečí opatrovanie inou osobou.

 

Ďalšie príspevky:


Podľa zákona má osoba s ŤZP nárok aj na ďalšie príspevky: