Spoznajte dieťa s autizmom

Rodič autistického dieťaťa, jeho rodina a priatelia majú pred sebou neľahkú úlohu: spoznať a pochopiť dieťa. Dieťa, ktoré môže mať obmedzené verbálne schopnosti, nemusí byť schopné sociálnej interakcie a môže mať problémy, ktoré bežný človek nechápe.

Prinášame vám akúsi „slepú mapu“ dieťaťa, ktorá upozorňuje na najvýraznejšie odlišnosti od bežných detí a pomôže vám sa aspoň trocha zorientovať vo vnútornom svete malého autistu.

 

Inteligencia


Autizmus sa donedávna považoval za poruchu kombinovanú s mentálnou retardáciu. Bolo to tak najmä preto, že ešte neexistovali metódy, ktoré by umožňovali skúmať vnútorný svet autistov a a podstatu jednotlivých porúch. Čím sú diagnostické a metodické pokroky väčšie, tým lepší obraz o autistoch máme. Dôležité je si však uvedomiť, že kritériá, ktoré používame na zisťovanie inteligenčného kvocientu u bežných ľudí, pre autistov neplatia: niektoré IQ testy robia autisti horšie ako bežní ľudia, iné horšie.

Vďaka lepšej diagnostike už dnes vieme, že autizmus sa vyskytuje v celom spektre hodnôt IQ.

Lepšia schopnosť zhodnotenia neverbálnej inteligencie u detí s obmedzenými rečovými schopnosťami a absentujúcou sociálnou motiváciou prináša svoje ovocie: zvyšuje sa percentuálne zastúpenie autistov s priemerným a vyšším IQ.

 

Emócie


 

Zmysly


Poruchy autistického centra majú často vplyv aj na zmysly dieťaťa. Prvou rovinou je intenzita zmyslového vnímania, ktorá môže byť veľmi odlišná od bežného človeka. Typickým prejavom autizmu v oblasti zmyslov je hyposenzitivita (malá citlivosť) a hypersenzitivita (precitlivenosť).

Druhou rovinou je presah zmyslov do kognitívnych schopností. Autisti môžu myslieť v obrazoch, v hudbe, pohyboch, či dotykoch. Môže sa stať že autistické dieťa bude počuť farby alebo formulovať svoje myšlienky v obrazoch a nie slovách.

Pri práci s autistom je preto potrebné využívať čo najväčšie množstvo spôsobov myslenia v rôznych kombináciách a siahnuť aj po tých, ktoré si bežný ľudia nevedia predstaviť.

Mozog spracováva všetky informácie, ktoré dostávame prostredníctvom zmyslov, roztriedi ich a sprostredkuje pochopenie informácií. Na základe podnetu reagujeme prostredníctvom myšlienok, pocitov, správania (reagovania) alebo kombináciou menovaného.

Zmysly autistu

  • Príklady riešenia problémov