Výchova

Výchova dieťaťa s poruchou autistického spektra má rovnaký cieľ, ako výchova bežného dieťaťa – je ním príprava jedinca na samostatný život. Autistické deti sú však špecifické a výnimočné, takže na ne väčšinou bežné výchovné postupy neplatia. Práve kvôli rozmanitosti symptómov autizmu je tiež veľmi komplikované vytvoriť všeobecný návod správnej výchovy dieťaťa s touto diagnózou.

Základom výchovy autistického dieťaťa je POCHOPENIE, TRPEZLIVOSŤ a EMPATIA.

 

Metodologické odporúčania pre všetky typy porúch autistického spektra

 • Ako a čo učiť autistické dieťa


  Odlišnosť detí s poruchami autistického spektra neznamená, že treba rezignovať na jeho vývoj a výchovu. Prvým cieľom by mala byť spomínaná výchova k samostatnosti. Rovnocenným cieľom, ktorý však výrazne závisí od druhu poruchy autistického spektra a miery postihnutia, by malo byť rozvíjať intelektuálne a fyzické schopnosti v čo najväčšej možnej miere. Oba tieto ciele spolu samozrejme súvisia a nemôžu fungovať samostatne. Rozvoj komunikačných zručností súvisí s každým ďalším krokom a naopak, výchova k samostatnosti zasa implikuje rast sociálnych zručností.

  Vo všetkých oblastiach rozvoja autistického dieťaťa platí, že by mali byť koordinované odborníkom a mala by na nich spolupracovať rodina, odborníci aj inštitúcie (škôlka, škola…).

 • Postup pri práci s autistickým dieťaťom

 • Sociálne zručnosti


  Táto oblasť býva u detí s autizmom poznačená najväčšími problémami. Prvoradým cieľom je vybudovať sociálne správanie, ktoré umožní začlenenie do kolektívu v čo možno najvyššej miere. Autistické deti sa napríklad často nevedia hrať. Autizmus im bráni si osvojovať sociálne zručnosti spontánne – treba ich to naučiť. Tento proces sa mal odohrávať v špecializovaných materských školách pod dohľadom odborníkov.

 • Pohybové zručnosti


  Pri popise správania dieťaťa s autizmom sa často vyskytujú charakteristiky spojené s pohybom (stereotypné, opakujúce sa pohyby, napr. húpanie sa, bezcieľne pobehovanie, skákanie, hádzanie, hyperaktivita a pod.) Tieto typy pohybov však nie sú problémami vývinu. Súvisia so sociálnym a komunikačným poškodením, typickým pre autizmus. Rozvoj pohybových zručností pomáha deťom k lepšej orientácii v priestore a má veľký vplyv aj na uvedomenie si vlastného tela. Samozrejme, sú aj deti s autizmom, ktorých pohybový vývin zodpovedá úrovni ich veku, alebo sú dokonca v určitých pohyboch šikovnejšie ako ich vrstovníci (napr. lezenie).

  Rozvoj pohybových zručností:

  • „dobehnutie“ oneskorených pohybových funkcií
  • zlepšenie nezrelého spracovávania senzomotorických informácií
  • cvičenie schopnosti koordinácie

   

  Začlenenie autismu do spoločnosti


  Pri výchove a vzdelávaní autistického dieťaťa sledujú jeho rodičia rovnaký cieľ, ako rodičia bežného dieťaťa. Chcú, aby z dieťaťa vyrástol do čo najväčšej miery samostatný jedinec, ktorý bude schopný sebarealizácie. Začlenenie autistu do spoločnosti je hlavným cieľom združenia SPOSA.

  Rodičia autistických detí sa obvykle pýtajú:

  • Bude moje dieťa samostnané?
  • Nájde si kamarátov?
  • Bude môcť robiť, čo ho baví?
  • Bude šťastné?

  Na tieto otázky vám nikto nedá odpoveď vopred. Príbehy úspešných autistov z celého sveta však majú jeden spoločný znak – ich blízki to s nimi nevzdali a zabezpečili im dobré prostredie pre rozvoj a vzdelanie. Vieme teda s istotou povedať len jedno – áno, autisti môžu dosiahnuť veľkú mieru samostatnosti, spoločenského života a šťastia, ak im to umožní rodinné zázemie a spoločnosť.

  Na to, aby sa to podarilo, potrebujeme dosiahnuť niekoľko cieľov:

 • Ak sa nám podarí tieto ciele dosiahnuť, pravdepodobnosť úspešného začlenenia autistov do spoločnosti sa výrazne zvýši.